thất bại

10 cách nghĩ về kinh doanh mà cứ làm như vậy sẽ luôn thất bại

Hành động giúp bạn đạt được lợi nhuận mong muốn, tuy nhiên cứ thực hiện mà không có định hướng đúng đắn thì bạn sẽ

Lý do 85% người kinh doanh “tèo” trong vòng 3 năm đầu

Càng chi tiết và cụ thể về lợi ích mà mọi người sẽ nhận được, nhân viên càng nỗ lực, công việc sẽ được thực