dạy nhân viên

Phải đối đãi với nhân viên cũ có thâm niên như thế nào ?

Cho dù làm như thế nào, thì cũng phải biết nhân viên cũ nào nên dùng, và nhân viên cũ nào không nên dùng. Đấy

Quản lý giỏi thì phải biết dùng 5 kiểu người tuyệt vời này

Kiểu nhân viên như vậy xuất hiện trong công ty sẽ giúp công ty bạn phất lên, họ sẽ luôn biết cách làm hài lòng